Варіативні дисципліни зі спеціальності 011 "Науки про освіту (Педагогіка вищої школи)"

 

Опис начальної дисципліни

«Організація і управління навчальним процесом у ВНЗ» ___ВВ2.1.01___

Загальні характеристики дисципліни

Навчальне навантаження з дисципліни

Методи навчання і форми контролю

Галузь знань (шифр, назва)

01 Освіта

Кількість кредитів - 3

Методи навчання: лекційний метод, бесіда, опитування, інструктаж, дискусія, мозкова атака, ділові ігри, робота в групах, портфоліо.

Спеціальність (код, назва)

011Науки про освіту

Загальна кількість годин - 90

Денна

Заочна

Освітній рівень

другий (магістерський)

Лекції:

14

4

Семінарські (практичні) заняття:

Статус дисципліни

вибіркова

16

4

Лабораторні заняття:

Форми поточного контролю:

опитування, контрольні роботи, комплексна контрольна робота, тестування, портфоліо.

Рік вивчення дисципліни за навчальним планом

2-й рік

   

Індивідуальна робота:

Семестр 3

   

Самостійна робота:

Тижневе навантаження (год.)

- аудиторне – 4 год.;

- самостійна робота -8 год.

60

82

Форма підсумкового контролю:

Залік

Співвідношення аудиторних годин і годин СРС:

Мова навчання - українська

1/3

 

Передумови навчання завершення бакалаврату будь-якої спеціальності

Мета і завдання навчальної дисципліни: оволодіння студентами знаннями в галузі теорії і практики організації освітнього процесу у вищій школі та управління вищим навчальним закладом в умовах розширення автономії внз, підвищення якості освітніх послуг, набуття компетентностей професійної діяльності у вищому навчальному закладі щодо виконання посадових обов’язків викладача. Основними завданнями є: засвоєння змісту й вимог законодавчих і нормативно-правових актів щодо організації та управління освітнім процесом у вищих навчальних закладах на засадах розширення їх автономії; забезпечення розуміння основних положень, принципів організації освітнього процесу у вищій школі; обґрунтування структурних елементів системи управління освітнім процесом у ВНЗ.

Програма навчальної дисципліни: Модуль І. Управління вищим навчальним закладом(Вищі навчальні заклади у системі вищої освіти України; забезпечення якості вищої освіти; ліцензування та акредитація; структура та система управління ВНЗ; учасники освітнього процесу; формування та рух контингенту студентів). Модуль ІІ. Організація освітнього процесу у вищому навчальному закладі (Основні засади організації освітнього процесу у ВНЗ; форми організації освітнього процесу у ВНЗ; форми навчання у ВНЗ; контрольні заходи в процесі фахової підготовки).

Бібліографія: 1. Закон України «Про вищу освіту», 2014 р. 2. Вернидуб Р.М. Організація і управління навчальним процесом у вищому навчальному закладі. – К., 2005. 3. Довідник користувача ЄКТС, Брюссель, 2009 р.

Методичне забезпечення:  програма навчальної дисципліни, робоча програма навчальної дисципліни, контрольні роботи, тести.

Реєстрація на навчальну дисципліну(для дисциплін за вибором)        у ІІ семестрі.

Лектор: Кравченко Ірина Миколаївна, кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри педагогіки і психології вищої школи.

Факультет магістратури, аспірантури і докторантури. Адреса: м.Київ, вул.Пирогова, 9, телефон: 239-30-91.


Опис навчальної дисципліни

«Кризи та деформації професійного розвитку викладача ВНЗ» ВВ2.2.02

Загальні характеристики дисципліни

Навчальне навантаження з дисципліни

Методи навчання і форми контролю

Галузь знань (шифр, назва)

01 Освіта

Кількість кредитів  – 3

Методи навчання

Бесіда,міні-тренінги, дискусія, робота в групах.

Спеціальність (код, назва)

011Науки про освіту

Загальна кількість годин – 90

денна

Заочна

Освітній рівень

магістр

Лекції:

14

4

Семінарські:

Вибіркова

16

4

Лабораторні заняття:

Форми поточного контролю

усна та письмова відповіді, тести, реферат, індивідуальні завдання.

Рік вивчення дисципліни за навчальним планом

1-й

-

-

Індивідуальна робота:

Семестр 2-й

-

-

Самостійна робота:

Тижневе навантаження (год.)

$1-          Аудиторне: 5

$1-          Самостійна робота: 5

60

82

Форма підсумкового контролю

залік

Співвідношення аудиторних годин і годин СРС:

Мова навчання – українська

1/3

1/4

Метою викладання навчальної дисципліни “ Кризи та деформації професійного розвитку викладача ВНЗ ” є оволодіння магістрантами знаннями про психологічні особливості професійного становлення викладача ВНЗ; набуття психологічної компетенції щодо кризових періодів розвитку професіонала та професійних деформацій особистості педагога, а також засобів збереження професійного здоров’я. Основними завданнями вивчення дисципліни: вивчення психологічних особливостей професійного становлення фахівців ВНЗ; формування розуміння про професійні кризи, їх причини та наслідки; вивчення психологічних особливостей професійного стресу та професійного вигорання викладача ВНЗ; усвідомлення шляхів профілактики та корекції професійних стресів та деструкцій; сформувати знання про психогігієну професійної діяльності.

Програма навчальної дисципліни. Два змістові модулі: «Психологічний аналіз професійного становлення та деформацій викладача» і «Професійне довголіття викладача вищу».

Бібліографія: 1). Ходаківська О. М. Професійний стрес як чинник "вигорання" фахівців у системі "людина - людина": навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл./О. М. Ходаківська; Хмельниц. ін-т соц. технологій. Відкр. міжнар. ун-ту розв. людини "Україна".  Хмельницький : Ун-т "Україна", 2010. − 338 с. 2). Синдром "професійного вигорання" та професійна кар'єра працівників освітніх організацій: гендерні аспекти : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. та слухачів ін-тів післядипломної освіти / С. Д. Максименко та ін. ; наук. ред. С. Д. Максименко та ін. − К. : Міленіум, 2004. − 264 с.

Методичне забезпечення: робоча програма

Реєстрація на навчальну дисципліну:  потрібна

Особливості курсу: Навчальний курс містить тренінгові заняття і психологічний практикум, які спрямовані на оволодіння майбутніми фахівцями практичними навичками збереження професійного здоров’я.

Лектор: Висідалко Наталія Леонідівна, кандидат психологічних наук, доцент кафедри педагогіки і психології вищої школи НПУ ім. М.П. Драгоманова

Факультет: Факультет магістратури, аспірантури і докторантури

Адреса: м. Київ, вул. Тургенівська 8/14.


Опис навчальної дисципліни

«Основи християнської педагогіки» ВВ2.2.03

Загальні характеристики дисципліни

Навчальне навантаження з дисципліни

Методи навчання і форми контролю

Галузь знань (шифр, назва)

01 Освіта

Кількість кредитів  – 3

Методи навчання

Бесіда, доповідь, дискусія, робота в групах.

Спеціальність (код, назва)

011Науки про освіту

Загальна кількість годин – 90

денна

Заочна

Освітній рівень

магістр

Лекції:

14

2

Семінарські:

Варіативна

16

2

Лабораторні заняття:

Форми поточного контролю

усна та письмова відповіді, тести, реферат, тьюторські завдання,індивідуальні завдання.

Рік вивчення дисципліни за навчальним планом

-

-

Індивідуальна робота:

Семестр

-

-

Самостійна робота:

Тижневе навантаження (год.)

$1-          Аудиторне: 5

$1-          Самостійна робота: 5

60

86

Форма підсумкового контролю

залік

Співвідношення аудиторних годин і годин СРС:

Мова навчання – українська

1/3

1/4

Метою викладання навчальної дисципліни є надання студентам ґрунтовних знань з основ християнської педагогіки, історії її становлення й розвитку й виявлення специфічних характеристик провідних релігійно-виховних, морально-етичних ідей та концепцій, особливостей формування й окреслення перспективи розвитку християнської педагогіки. Основними завданнями вивчення дисципліни є: ознайомлення з сучасними теоретико-методологічними концепціями християнської педагогіки; забезпечення розуміння процесу становлення й розвитку християнської педагогіки з акцентацією на національних особливостях; з’ясування сутності й змісту провідних релігійно-виховних, морально-етичних ідей та схем, що зумовлювали зміну ціннісних установок та орієнтацій, сприяли духовному збагаченні суспільства; оволодіння студентами синергетичним підходом, що дає можливість розглядати широкий контекст трактування релігійно-морального виховання, християнської педагогіки та моралі за допомогою різноманітних нелінійних зв’язків між теоріями, підходами, феноменами.. Програма навчальної дисципліни. Два змістові модулі: «Християнська педагогіка в системі педагогічного знання», «Персоналії в обґрунтуванні ідей християнської педагогіки». Бібліографія: 1). Духовне оновлення суспільства / [В.П.Андрущенко, Є.М.Бабосов, Л.В.Гебернський та ін.] – К.: Либідь, 1990. – 200 с.; 2). Основи християнської віри / [І.А.Климишин, І.М.Дубицький, В.М.Гобир, І.І.Дейчаківський].– Івано-Франківськ: Українська гімназія, 1995. – 171 с.

Методичне забезпечення: робоча програма. Реєстрація на навчальну дисципліну:  потрібна. Особливості курсу: Навчальний курс містить індивідуальні та групові завдання, які формують здатність осмислення студентами християнської педагогіки як системи духовно-морального становлення особистості.

Лектор: Багрій Тетяна Володимирівна, кандидат педагогічних наук, старший викладач кафедри педагогіки і психології вищої школи НПУ ім. М.П. Драгоманова

Факультет: Факультет магістратури, аспірантури і докторантури. Адреса: м. Київ, вул. Тургенівська 8/14.


Опис навчальної дисципліни

«Суб’єктні відносини викладач-студент у вищій школі»  (ВВ2.2.01)

Загальні характеристики

Дисципліни

Навчальне навантаження

з дисципліни

Методи навчання і форми контролю

Галузь знань (шифр, назва)

01 Освіта

Кількість кредитів – 3 кредити

Лекція (традиційна, проблемна, лекція-прес-конференція), семінари, пояснення, розповідь, бесіда, спостереження, ілюстрація, демонстрація.

За ступенем керування навчальною діяльністю: під керівництвом викладача; самостійна робота студентів: з книгою; виконання індивідуальних навчальних завдань.

Спеціальність (код, назва)

011Науки про освіту

Загальна кількість годин – 90 год

Денна

Заочна

Освітній рівень – магістерський

Лекції

14

4

Семінарські (практичні)

заняття:

Статус дисципліни -

за вибором

16

4

Лабораторні заняття:

Форми поточного контролю:

індивідуальне опитування, фронтальне опитування, співбесіда, тестування; контрольна робота, есе, реферування

Рік вивчення дисципліни

за навчальним планом – третій

-

-

Індивідуальна робота:

Семестр – третій

-

-

Самостійна робота:

Тижневе навантаження (год)

- аудиторне: 4

- самостійна робота: 7

60

82

Форми підсумкового контролю

Залік (диференціальний)

Співвідношення аудиторних годин і годин СРС

Мова навчання - українська

1/3

Передумови навчання _____

 

Метою викладання навчальної дисципліни «Суб’єктні відносини викладач-студент у вищій школі» є набуття компетентностей професійної діяльності у вищому навчальному закладі щодо виконання посадових обов’язків викладача.Основними завданнями навчальної дисципліни «Суб’єктні відносини викладач-студент у вищій школі» є: поглиблення, розширення, інтеграція знань з педагогіки вищої школи, педагогічної майстерності, виховних технологій; опанування студентами різними формами організації освітнього і виховного процесів у вищих навчальних закладах на засадах контекстності навчання; опанування студентами різними формами організації освітнього і виховного процесів у вищих навчальних закладах на засадах контекстності навчання; формування у магістрантів особистісних якостей майбутнього педагога, відповідального ставлення до виконання посадових обов’язків викладача, мотивації до самоосвіти, саморозвитку, самовдосконалення.

Програма навчальної дисципліни. Навчальна дисципліна складається з двох модулів.

Формування суб’єкт-суб’єктних відносин у вищій школі; Педагогічна комунікативна взаємодія викладача зі студентами

Бібіліографія: 33 інформаційні джерела для вивчення курсу.

Методичне забезпечення: навчальна програма; робоча навчальна програма; опорні конспекти лекцій; тестові і контрольні завдання для тематичного (модульного) оцінювання навчальних досягнень студентів; засоби підсумкового контролю (комплект друкованих завдань для підсумкового тестового контролю).

Реєстрація на навчальну дисципліну (для дисциплін за вибором) потрібна

Зауваження: (примітки- особливості курсу)

Лектор: Смікал Вікторія Олексіївна, канд. пед. наук, доцент

Факультет: Факультет магістратури, аспірантури і докторантури

Адреса: м.Київ, вул.Тургенівска, 8/14.


Опис начальної дисципліни ___ВВ2.2.04___

                                                               Шифр

Міжнародні стандарти і якість вищої освіти

назва дисципліни

Загальні характеристики дисципліни

Навчальне навантаження з дисципліни

Методи навчання і форми контролю

Галузь знань (шифр, назва)

01 Освіта

Кількість кредитів - 3

Методи навчання: лекційний метод, бесіда, опитування, інструктаж, дискусія, мозкова атака, ділові ігри, робота в групах, портфоліо.

Спеціальність

(код, назва)

011 Науки про освіту (Педагогіка вищої школи)

Загальна кількість годин - 90

Денна

Заочна

Освітній рівень

другий (магістерський)

Лекції:

14

4

Семінарські (практичні) заняття:

Статус дисципліни

вибіркова

16

4

Лабораторні заняття:

Форми поточного контролю:

опитування, контрольні роботи, комплексна контрольна робота, тестування, портфоліо.

Рік вивчення дисципліни за навчальним планом

2-й рік

   

Індивідуальна робота:

Семестр 3

   

Самостійна робота:

Тижневе навантаження (год.)

- аудиторне – 4 год.;

- самостійна робота -8 год.

60

82

Форма підсумкового контролю:

Залік

Співвідношення аудиторних годин і годин СРС:

Мова навчання - українська

1/3

 

Передумови навчання_____

________________________

Мета і завдання навчальної дисципліни: надання студентам ґрунтовних знань з питань міжнародного забезпечення якості вищої освіти на основі аналізу і узагальнення відповідних нормативно-законодавчих документів, діяльності міжнародних організацій та практики окремих країн; підготовка майбутніх викладачів вищої школи до виконання своїх професійних обов’язків, ґрунтуючись на міжнародних стандартах. Основними завданнями є: забезпечення розуміння теоретико-методологічних засад забезпечення якості вищої освіти; вивчення та узагальнення міжнародного досвіду із забезпечення якості вищої освіти; підготовка майбутніх викладачів вищої школи до виконання своїх професійних обов’язків, ґрунтуючись на міжнародних стандартах.

Програма навчальної дисципліни: Модуль І. Теоретико-методологічні засади забезпечення якості вищої освіти (Забезпечення якості вищої освіти: сутність понять, освітні індикатори та міжнародні організації; міжнародні документи та проекти з проблем забезпечення якості вищої освіти; стандарти і рекомендації із забезпечення якості в Європейському просторі вищої освіти) Модуль ІІ. Міжнародна практика забезпечення якості вищої освіти (Модель забезпечення якості вищої освіти в Фінляндії та Сполученому Королівстві Великобританії; досвід забезпечення якості вищої освіти Польщі, Естонії та Нідерландів; система забезпечення якості вищої освіти у США).

Бібліографія: 1. Байназарова О. О. Моніторинг та оцінювання якості освіти : метод. посіб. / Байназарова О. О., Ракчєєва В. В. – Х., 2009. 2. Красовська О. Міжнародна акредитація освітніх програм у системі забезпечення якості вищої освіти [Електронний ресурс] / Красовська О. – Режим доступу: http://www.edu-trends.info/international-accreditation/ 3. Національний освітній глосарій: вища освіта / 2-е вид., перероб. і доп.  За ред. В. Г. Кременя. – К., 2014. 4. Розвиток системи забезпечення якості вищої освіти в Україні: інформаційно-аналітичний огляд /  за заг. ред. С. Калашнікової та В. Лугового. – К., 2015.

Методичне забезпечення:  програма навчальної дисципліни, робоча програма навчальної дисципліни, контрольні роботи, тести.

Реєстрація на навчальну дисципліну(для дисциплін за вибором)                 у ІІ семестрі.

Лектор: Кравченко Ірина Миколаївна, кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри педагогіки і психології вищої школи.

Факультет: магістратури, аспірантури і докторантури

Адреса: м.Київ, вул.Пирогова, 9, телефон: 239-30-91.

Всього відвідувань 

320328
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
142
223
880
313400
2105
4900
320328

Your IP: 127.0.0.1
Server Time: 2018-12-13 18:26:41
#fc3424 #5835a1 #1975f2 #2fc86b #fevec9 #133f10441 #100313115743